Què fa l’AMPA

 • REPRESENTAR ELS PARES I LES MARES DELS ALUMNES.- L’AMPA és el principal interlocutor entre els pares i les mares dels alumnes, la direcció i el professorat de l’escola. Els mestres i l’equip directiu contacten amb l’AMPA per tractar temes de l’escola que afecten les famílies. Alhora, l’AMPA fa arribar l’opinió dels pares i les mares a la direcció del centre.
 • PROMOURE LA PARTICIPACIÓ DE LES FAMÍLIES.- L’AMPA promou la participació dels pares i mares d’alumnes en les activitats de l’escola. La implicació directa de les famílies contribueix a millorar i enriquir l’educació dels infants, així com el funcionament general del centre.
 • ORGANITZAR ESDEVENIMENTS I OFERIR SERVEIS.- L’AMPA ofereix serveis per a les famílies que milloren o complementen la tasca de la pròpia escola. En aquest sentit, promou la realització d’activitats que afavoreixin el desenvolupament de la personalitat dels alumnes i que ajuden els pares i mares a compaginar la vida familiar i laboral. Actualment s’ofereixen els següents serveis i activitats:

        – Serveis d’acollida: matinal, a les tardes de juny i durant les reunions.
        – Activitats extraescolars a la tarda durant tot el curs
        – Gestió del servei de menjador escolar.

 

 • – Festes: Halloween, Nadal, Carnestoltes, Fi de curs.       

 

 • – Col·laboració en les festes i activitats promogudes per l’escola.
  – Gestió i control del programa de reutilització de llibres de text “Gaudí és
  compartir” i venda de llibres de text amb importants descomptes.

  Venda d’equipament esportiu de l’escola.
 
 • SUPORT ECONÒMIC A L’ESCOLA.- L’AMPA fa aportacions econòmiques que ajuden a l’escola a donar als nostres fills un major nivell de qualitat d’ensenyament i de benestar. Els diners aportats es destinen a finançar algun material o actuació que tant els pares i mares com la direcció del centre consideren necessària.
 • ESPAI DE REFLEXIÓ I DEBAT.- Permet als pares i les mares reflexionar i opinar sobre el funcionament quotidià de l’escola i sobre temes educatius d’abast més general. L’AMPA intenta conèixer les necessitats dels pares i les mares de l’escola a través de la relació amb els delegats de curs.
 • PARTICIPAR EN EL CONSELL ESCOLAR.- L’AMPA participa en la presa de decisions i en el govern del col·legi mitjançant un representant al Consell Escolar del centre.