Preu del menjador

TIPOLOGIAFIXOSEVENTUALS
Alumnat6,33 €/dia7,00 €/dia
Monitors3,60 €/dia3,60 €/dia
Professorat4,50 €/dia4,50 €/dia
En aquests preus no s’inclouen els preus per als diferents tipus de beca.

Es considera USUARI FIX aquell que fa ús del servei un mínim de 3 dies per setmana.

En el cas d’absències justificades en alumnes fixos, es descomptarà la quantitat de 3,61 €/dia, que és la que correspon al preu del menjar; el preu dels monitors no es descompta.